V Всеукраїнська науково-практична конференція
з міжнародною участю
«Політравма - сучасна концепція надання медичної допомоги»
26-27 квітня 2012 року м.Київ


Вимоги до матеріалів:


Рекомендації щодо структури рукописів:

Текст статті повинен починатись з таких даних:
- УДК,
- прізвища та ініціали всіх авторів;
- назва роботи;
- назва установи, місто, країна;
- реферати та ключові слова українською, російською та англійською мовами;
- Вступ статті відображає актуальність дослідження та його мету;
- текстова частина (повинна бути чітко структурована: вступ, матеріали методи, результати, дискусія, висновки;)
- список джерел інформації.


Рекомендації щодо оформлення роботи:

1. Мова публікації - українська. Редакція може дозволити публікацію матеріалів, що надійшли з-за кордону, російською або англійською мовами.
2. До статті додається перелік ключових слів та поширена анотація обсягом до 1/3 сторінки машинописного тексту (українською, російською та англійською мовами) та, якщо вживаються вузькоспеціальні терміни, термінологічний словник.
3. У статтях має використовуватися міжнародна система одиниць СІ. Терміни слід наводити згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами, діагностику - за діючою Міжнародною класифікацією хвороб. Всі скорочення при їх першому згадуванні мають бути розшифровані. Використання скорочень у назві та резюме статей не допускається.
4. Фотографії до статті підписуються на звороті (назва статті, номер згідно з посиланням на них у тексті, підпис до фотографії, позначка стрілкою (-) зверху фотографії). Всі рисунки мають бути підписані та пронумеровані відповідно до посилань на них у тексті. Таблиці повинні мати назву та нумерацію.
5. Бібліографічні описи посилань у переліку, скорочення слів і словосполучень оформлюються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справ (ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.I I-78, ДСТУ 3008-95).
6. Порядковий номер посилання на бібліографічний опис у тексті подається в квадратних дужках.


Рекомендації до електронних матеріалів:

1. Формат електронного документу - всі роботи повинні бути виконаними в форматі А4 – 210х297 в текстовому редакторі Місrоsоft Wоrd в режимі сумісності Wоrd 97-2003;
2. Форматування документу - поля: ліве, верхнє та нижнє по 2,0 см, праве – 1,0 см.; шрифт – Times New Roman Cyr; розмір 14, інтервал – 1,5, друкування з одного боку аркушу. Текст набирається без примусового переносу слів. Абзацні відступи зазначаються при форматуванні, а не шляхом використання пробілів.
3. Вимоги до таблиць - таблиці повинні мати назву та нумерацію і бути розміщені в тому ж самому текстовому файлі.
4. Вимоги до графічної частини - графічний матеріал (фотографії та рисунки) також повинні бути поданими окремими файлами форматів TIFF або CDP з роздільною здатністю 300-600 dpi


Додаток:

• Запропоновані роботи не мають водночас подаватися для публікації до інших видань або бути раніше опублікованими. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Всі наукові статті проходять процедуру рецензування. Редакція залишає за собою право скорочення і виправлення надісланих статей, а також їх публікації у вигляді коротких повідомлень і анотацій. Не прийняті до публікації матеріали авторам не повертаються.
• Тези доповідей (не більше 2 стор. друкованого тексту), або статтю (до 8 стор. згідно вимог ВАК) просимо надіслати до секретаріату конференції не пізніше 1 березня 2012 року. Матеріали надсилати у двох примірниках на паперовому та електронному носіях – на дискетах 3,5”, компакт-дисках. До них додається копія квитанції про сплату, в якій слід вказати прізвище першого автора та назву роботи. Вартість публікації 20 грн. за 1 сторінку.
Електронна пошта за якою необхідно надсилати тези доповідей: Zarutsky@ukr.net Заруцькому Я.Л.
• Матеріали будуть надруковані лише після того, як оргкомітет отримає всі належні матеріали, висновок установи із якої подається робота про можливість публікації та копію квитанції про оплату.
Реквізити для оплати: Благодійний фонд швидкої медичної допомоги та ліквідації наслідків катастроф Деснянського району м.Києва, р.р. 26009326203600 в АТ «УкрСіббанк» м. Харкова, МФО 351005, ідентифікаційний код 24371209 з позначкою – Конференція